Navigácia

Zoznam predmetov

WWWNázovSkratka
Administratíva a korešpodencia AAK
Anglický jazyk 1AJ
Anglický jazyk 2AJ
Anglický jazyk ANJ
Anglický jazyk ANJ
Aplikovaná informatika API
Automatizácia strojárskej výroby ASV
Automobily AUO
Cvičenia z matematiky CVM
Číslicová technika CIS
Dejepis DEJ
Diagnostika a opravy automobilov DOA
Dopravná výchova DOV
Dopravné a prepravné prostriedky DRK
Druhý cudzí jazyk 2CUJ
Ekológia EKL
Ekonomika EKO
Elektrické merania ELR
Elektronické zariadenia ELZ
Elektronika spotrebnej techniky ESH
Elektrotechnické merania ELM
Elektrotechnika ELK
Etická výchova ETV
Fyzika FYZ
Hospodárske právo HPP
Chémia CHE
Informatika INF
Internet INN
Konverzácia v anglickom jazyku KAJ
Konverzácia v ruskom jazyku KRJ
Konverzácia v slovenskom jazyku KSJ
Maďarský jazyk a literatúra MJL
Maďarský jazyk a literatúra MJL
Marketing MKT
Matematika MAT
Mechanizácia MEA
Mechanizačné zariadenia MEZ
Merania na elektronických zariadeniach MRZ
Meranie a diagnostika MED
Motorové vozidlá MOV
Nemecký jazyk 1NJ
Nemecký jazyk 2NJ
Nemecký jazyk NEJ
Občianska náuka OBN
Obchodná prevádzka OCH
Odborná konverzácia v slovenskom jazyku OKJ
Odborná konverzácia v slovenskom jazyku OKJ
Odborná prax PRX
Odborná prax PRX
Odborné kreslenie ODK
Odborný výcvik OVY
Ochrana rastlín ORA
Ochrana rastlín ORA
Poľnohospodárska výroba POV
Praktická časť odbornej zložky PČOZ - EL
Praktická časť odbornej zložky PČOZ - STR
Praktické cvičenia PCV
Prax PXA
Programové vybavenie počítača SWW
Prvý cudzí jazyk 1CUJ
Psychológia práce a trhu PPU
Rastlinná výroba RAV
Ruský jazyk 2RJ
Ruský jazyk RUJ
Slovenský jazyk a slovenská literatúra SJSL
Spotrebná technika SNI
Správanie SPR
Správanie SPR- nadstavba
Strojárska technológia STT
Športové hry SPH
Technická mechanika TNI
Technické kreslenie TCK
Technické merania TIC
Technické vybavenie počítača HWW
Technika administratívy TEA
Technológia TEC
Technológia montáže a opráv TOO
Technológia rastlinnej výroby TRV
Technológia živočíšnej výroby TZV
Telesná a športová výchova TSV
Telesná výchova TEV
Teoretická časť odbornej zložky TČOZ - STR
Tovaroznalectvo TVZ
Traktory a automobily TRA
Úvod do sveta práce USP
Výrobné konštrukcie VKS
Základy elektroniky ZEN
Základy elektrotechniky ZAE
Základy strojárstva ZLR
Živočíšna výroba ZIV

© aScAgenda 2019.0.1143 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 13.12.2018

Novinky

Kontakt

  • Stredná odborná škola technická a agropotravinárska
    Okružná 61, 979 01 Rimavská Sobota
  • 047/5621527

Fotogaléria