Navigácia

Kontakt

 • Stredná odborná škola technická a agropotravinárska - Műszaki, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola
  Okružná 61, 979 01 Rimavská Sobota
 • 047/5621527

Piatok 16. 4. 2021

Štatistika

Počet návštev: 831260

Novinky

 • Od pondelka 12.4.2021 pokračujeme v dištančnom vzdelávaní.

 • Vyhlasenie-o-poukazani-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby_2020.pdf

  Ak sa rozhodnete venovať 2% z Vašich daní tak, pri vyplnení nechajte zaškrtnuté "súhlasím so zaslaním údajov" a doručte kópiu vyhlásenia o poukázaní 2% (môžete odfotiť a poslať na Edupage Jane Vargovej).

  Ďakujeme

  Ideálna mládežnícka aktivita- IMA je občianske združenie, ktoré pracuje pri SOŠ Okružná 61 v Rimavskej Sobote od roku 2005. Do roku 2018 v OKC IMA pri škole pracovalo 5 základných kolektívov s bohatou činnosťou, ktoré viedli skúsení vedúci : Ing. Daňková, Ing. Vašová, PaedDr. Barto, PaedDr Vargová a PhDr. Kováčová. V kolektívoch pracovalo okolo 100 detí , ktoré si okrem pravidelných stretnutí zorganizovali viac ako 40 podujatí (športové akcie, besedy, návšteva kultúrnych podujatí, výlety). Od roku 2019 –kedy nastali zmeny zákonov – počas prechodného obdobia , pracuje pri škole len jeden základný kolektív. Za aktivity ministerstvo školstva prideľuje body, ktoré sa koncom kalendárneho roka premieňajú na peniaze. Za získané finančné prostriedky sa nakupujú veci pre chod ZK a žiakov školy.

 • Termíny konania prijímacích skúšok

  1. kolo

  1. termín 3. máj 2021 (pondelok)

  2. termín 10. máj 2021 (pondelok)

  V školskom roku 2021/2022 otvárame

  4-ročné študijné odbory:

  2697 K mechanik elektrotechnik (vyučovací jazyk maďarský)

  4532 K agromechatronik (vyučovací jazyk slovenský)

  !!! NOVÝ ODBOR !!!

  2561 M informačné a sieťové technológie (vyučovací jazyk slovenský)

  3-ročné učebné odbory:

  2487 H 01 autoopravár – mechanik (vyučovací jazyk slovenský)

 • Nový študijný odbor v regióne

  Od školského roku 2021/ 2022 sa bude na Strednej odbornej škole technickej a agropotravinárskej v Rimavskej Sobote vyučovať nový študijný odbor Informačné a sieťové technológie. Je to odbor s vyučovacím jazykom slovenským, ktorý zavádzame na škole na podnet podnikateľov z regiónu.

  Počas štúdia žiak získa vedomosti a zručnosti o štruktúre a architektúre počítačov, teórií algoritmov, programovaní v rôznych jazykoch, bezpečnosti prenosu a spracovaní údajov, návrhu, vývoji a správe softvérových systémov, efektívnej sieťovej komunikácii, cloudových a virtuálnych riešeniach, vývoji webových a mobilných aplikácií, databázových systémoch, manažérsko-ekonomických činnostiach potrebných pre otvorenú informatiku. Absolvent bude schopný samostatne vykonávať práce pri projektovaní, konštrukcii, výrobe, montáži, ako aj v prevádzke a údržbe zariadení využívajúcich moderné IKT. Po ukončení študijného odboru Informačné a sieťové technológie je absolvent odborník na počítačové siete, samostatne dokáže inštalovať a obsluhovať počítače a servery. Môže sa zamestnať v širokej oblasti informačných technológií. Má priame zameranie na programovanie, pozná operačné systémy, databázy a tvorí www stránky.

 • 1. Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhoduje takto:

  Riadny termín na vyskúšanie a hodnotenie žiakov za prvý polrok školského roka 2020/2021 sa predlžuje do 31. marca 2021 pre žiakov, ktorých nebolo možné vyskúšať v prvom polroku školského roka 2020/2021; týmto žiakom sa výpis polročného vysvedčenia vydá 31. marca 2021, pričom prvý polrok školského roka 2020/2021 skončí 31. januára 2021.

 • Milí priatelia!

  Nadišla posledná predvianočná nedeľa – zlatá a na adventnom venci by mal otec zapáliť poslednú štvrtú sviecu – lásku.

  A už tu máme tie najčarovnejšie a najočakávanejšie sviatky v roku – Vianoce.

  Kedves diákok!

  Elérkezett az utolsó adventi aranyvasárnap, melynek jelképét, a szeretet gyertyáját az édesapáknak kéne meggyújtaniuk.

  Vianoce

  Vianoce sa v kresťanskom svete začali oslavovať v 4. storočí. Tento sviatok pripadol na deň zimného slnovratu.

  Karácsony

  A karácsony ünneplése a keresztény világban egészen a 4. századig vezethető vissza. Ez a nap a téli napfordulóra esett.

Vitajte na EduPage SOŠTaAP

Stredná odborná škola technická a agropotravinárska

Műszaki, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola

 

vznikla 1. septembra 2014 rozhodnutím BBSK pretransformovať bývalú Spojenú školu na Okružnej ulici v Rimavskej Sobote, ktorá pozostávala z dvoch organizačných zložiek: Strednej odbornej školy - Szakközépiskola a Strednej odbornej školy technickej - Műszaki Szakközépiskola na jednu organizačnú zložku, aby sa zjednodušilo vedenie pedagogickej dokumentácie a umožnilo spájanie jednotlivých odborov obidvoch škôl do spoločných tried, čo doteraz nebolo možné.

Škola poskytuje široký výber učebných a študijných odborov, dobre vybavené učebne, možnosti rôznych športových aktivít a záujmovej činnosti, možnosť ubytovania a stravovania priamo v priestoroch školy.

Škola v rámci podnikateľskej činnosti ponúka svoje cukrárske výrobky, dopravné služby, opravárenské služby, poľnohospodárske práce fyzickým i právnickým osobám, ako aj možnosť získania alebo rozšírenia vodičského oprávnenia na vedenie osobných automobilov a traktorov.

Novinky

Kontakt

 • Stredná odborná škola technická a agropotravinárska - Műszaki, Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakközépiskola
  Okružná 61, 979 01 Rimavská Sobota
 • 047/5621527

Fotogaléria